Topic Replies Category Author Date
please rebuild 5481 1 HeidiSQL portable Ricardo Pareira (4) 4 weeks ago
PostgreSQL, HeidiSQL 32 bit error while selecting connection 3 HeidiSQL portable Ricardo Pareira (4) 9 months ago